Õppekorraldus

Õppelepingu tingimused

I. ÕPPELEPINGU ÜLDTINGIMUSED
1.1 Laste ja noorte tantsu stuudio 4/8 Dance studio (edaspidi nimetatud Tantsustuudio) on registreeritud mittetulundusühinguna DANCE STUDIO MTÜ, registreerimisnumbriga 80387314 ja juriidilise aadressiga Punane tn 56, Tallinn 13619.
1.2 Käesolev leping sõlmitakse Tantsustuudio volitatud esindaja ja Tantsustuudio õpilaseks (edaspidi nimetatud Õpilane) saada sooviva lapse vanema või seadusliku esindaja (edaspidi nimetatud Lapsevanem) vahel. Laps on Tantsustuudio õpilane alates käesoleva lepingu allkirjastamise hetkest kuni selle lepingu kehtivuse lõppemiseni.
1.3 Tantsustuudio on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis, mis annab Lapsevanemale õiguse arvata õppekulu maksustamisperioodi tulust maha.
1.4 Õpilane tohib külastada ainult tema vanusekategooriale vastavaid treeningrühmi.
1.5 Õpilasel on õigus üheaegselt ainult ühe tantsustiili omandamiseks. Antud piirang ei kehti piiranguteta abonemendi omanikele.
1.6 Õpilase tantsulise ettevalmistuse taseme määrab treener vastavalt valitud stiilile. Treeneri soovituste põhjal määratakse Õpilane kas algajate või edasijõudnute rühma.
1.7 Tantsustuudiol on õigus avaldada enda tehtud foto- ja videomaterjale, milles esineb Õpilane, oma avalikes interneti ressurssides (sh kodulehekülg, Facebook, Vimeo, Youtube).
1.8 Riigipühadel ning riigipühadele eelnevatel lühendatud tööpäevadel Tantsustuudio ei tööta.
II. ÕPPEMAKS
2.1 Tantsustuudios õppimine on tasuline vastavalt kehtivale hinnakirjale.
2.2 Õppemaksu järgmisesse õppeaastasse üle ei kanta.
2.3 Lapsevanem tasub õppemaksu kas Tantsustuudios kohapeal läbi makseterminaali või sularahas või pangaülekandega arveldusarvele EE942200221062326776 DANCE STUDIO MTÜ.
2.4 Esimese kuu õppemaks tuleb tasuda hiljemalt päeval kui Õpilane tuleb esimesele treeningule. Õppetöö alustamisel kuni 10. kuupäevani (kaasa arvatud) võetakse tasu kogu kuu eest. Kui õppetöö algab pärast 20. kuupäeva, kohustub lapsevanem tasuma jooksva kuu ülejäänud aja eest ja vähemalt ühe kuu ette.
2.5 Õppemakse kehtivusaeg lõpeb kalendrikuu viimasel päeval, välja arvatud õppeaasta viimasel kuul.
2.6 Õppemaks ei hõlma selliseid lisatasusid nagu esinemiskostüümide rent, laagrid, meistriklassides, kohalikel ja rahvusvahelistel festivalidel/ konkurssidel/ võistlustel jne osalemisega seotud kulud.
2.7 Kõigi Õpilase lisatreeningute eest tuleb tasuda eraldi.
2.8 Koolis treeningutelt puudumine tervislikel põhjustel ei vabasta Õpilast tema külastatavale rühmale kehtivast õppemaksust.
2.9 Treeningutelt puudumine ühel nädalal ei anna Õpilasele õigust külastada mõnel teisel nädalal rohkem treeninguid kui võimaldab valitud makseplaan.
2.10 Õpilase algatusel toimuva töösuhte lõpetamise korral ei kuulu õppetasu kompenseerimisele.
2.11 COVID-19 pärast treeneri või õpilaste sunnitud eneseisolatsiooni tõttu ära jäetud treeninguid ei lükata edasi, ei viida läbi distantsilt ega hüvitata.
III. ESINEMISKOSTÜÜMIDE RENT
3.1 Spetsiifiliste lavanumbrite jaoks annab Tantsustuudio kostüüme rendile.
3.2 Ühe kostüümi rent üheks esinemiseks on 10€ ja kostüüme antakse seejuures välja ainult esinemise ajaks.
IV. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 Õpilase õigused ja kohustused
4.1.1 Õpilane kohustub kinni pidama Tantsustuudio sisereeglitest.
4.1.2 Õpilane kohustub osalema koos rühmaga kõigil üritustel ja võistlustel, kui rühma treener on nii otsustanud. Kui Õpilane puudub mõjuva põhjuseta, saab ta edaspidi kontsertidel ja võistlustel osaleda treeneri äranägemisel, Tantsustuudiol aga on õigus viia Õpilane üle nõrgemasse rühma.
4.2 Lapsevanema õigused ja kohustused
4.2.1 Lapsevanem kohustub kinni pidama Tantsustuudio sisereeglitest.
4.2.2 Lapsevanem kohustub tasuma õppemaksu õigeaegselt.
4.2.3 Lapsevanem kohustub teavitama Tantsustuudio juhtkonda Tantsustuudio kogutavate Õpilase või Lapsevanema isiklike andmete muutumisest.
4.2.4 Lapsevanem kohustub esimesel võimalusel pärast lepingu allkirjastamist sisekorraeeskirjadega tutvuma ja neid Õpilasele tutvustama, kuid seda mitte hiljem kui järgmisel Tantsustuudio külastusel. Eeskirjadega saate tutvuda Tantsustuudio kodulehel või Tantsustuudios kohapeal.
4.2.5 Kui Õpilase kultuuritu käitumine põhjustab Tantsustuudiole varalist kahju, on Lapsevanem kohustatud selle kahju hüvitama võrdväärselt tekitatud kahjuga.
4.2.6 Lapsevanemal on õigus saada teavet Tantsustuudio õppeprotsessi kohta.
4.3 Tantsustuudio õigused ja kohustused
4.3.1 Tantsustuudio kohustub õppetööd korraldama ja läbi viima vastavalt õppeplaanile. Plaanis toodud treeningute kestus on orienteeruv, kuna sõltub iga üksiku treeningu intensiivsusest ja Õpilaste vanuserühmast.
4.3.2 Tulumaksuseaduse §57 p 6 kohaselt kohustub Tantsustuudio edastama Lapsevanema tasutud õppemaksu andmed Maksu- ja Tolliametile. Juhul, kui Lapsevanem ei soovi nende andmete ülekandmist või tahab maksja nime muuta, tuleb sellest eraldi teatada.
4.3.3 Tantsustuudiol on õigus Lapsevanemaga sõlmitud õppelepingut ühepoolselt muuta. Tantsustuudio kohustub Lapsevanemat kavandatavatest õppelepingu muudatustest teavitama enne nende jõustumist.
4.3.4 Tantsustuudiol on õigus Õpilane Tantsustuudiost kõrvaldada kui
4.3.4.1 Õpilane rikub punktist 4.1.1 tulenevaid kohustusi.
4.3.4.2 Lapsevanem rikub ükskõik millist punktides 4.2.1 – 4.2.5 toodud kohustust
V. LEPINGU KEHTIVUS
5.1 Leping on lõppenud, kui:
5.1.1 Lapsevanem esitab kirjaliku avalduse (sobib ka e-kirjaga saadetud teade), et laps ei tule enam õppetunnile.
5.1.2 Õpilane on Tantsustuudiost välja heidetud.
5.2 Tasu ühe ja sama lapse õppelepingu ühe õppeaasta jooksul teistkordse sõlmimise eest on 20 €.

Sisekorraeeskiri

• Tänavajalanõudes on keelatud siseneda tantsustuudio territooriumile.
• Tantsustuudio jätab endale õiguse leping ühepoolselt lõpetada, kui õpilase või teda saatva täiskasvanu käitumine häirib õppetöö tavapärast korraldust.
• Saali palume siseneda ainult spetsiaalsetes jalanõudes. Kingi kasutades palume kanda kontsakaitsmeid. Jalatsite tallamuster ei tohi sisaldada liiva ja kivikesi, sest need rikuvad tantsuparketti.
• Tantsustuudio ei vastuta riietusruumi või teistesse ruumidesse jäetud esemete eest.
• Õpilasi saatvad sugulased või sõbrad peaksid ootama väljaspool tööruume, fuajees või ooteruumis. Palume mitte jälgida toimuvat tantsutreeningut läbi akende, kuna see segab õppetööd.
• Õpilased ja nende saatjad peavad suhtuma tantsustuudio varasse heaperemehelikult ja säilitama ruumides puhtuse.