Põhisätted ja poolte õigused ja kohustused

Käesolevas dokumendis kasutatud mõisted ja määratlused

 1. Lapsevanem – lapse isa, ema või seaduslik esindaja.
 2. Laager – tantsukooli 4/8 Dance studio poolt organiseeritud puhkuse ja füüsilise ning tantsuoskuste arendamise võimalusega päevane laager.
 3. Vahetus – lapse 5-päevane laagris viibimine.

Laste ja nende vanemate viibimise reeglid tantsukooli 4/8 Dance studio ruumides

 1. Kooli territooriumile on välisjalanõudes sisenemine keelatud.
 2. Sissepääs saali ainult vahetusjalatsitega (spetsiaalsete jalatsitega). Kingadel peavad olema kontsakaitsed.
 3. Jalatsite tallamuster ei tohi sisaldada liiva ja kivikesi, sest need rikuvad tantsuparketti
 4. Õpilased ja nende saatjad on kohustatud suhtuma kooli varasse heaperemehelikult ja hoidma ruume puhtana.
 5. Materiaalse kahju tekitamise juhul lapse (laste) või Lapsevanema distsiplineerimatu käitumise või tegevuse tõttu on Lapsevanem kohustatud tekitatud kahju hüvitama.

Poolte kohustused

Laagri korraldaja kohustub:

 1. Vastutama lapse (laste) igapäevase ohutu viibimise eest Laagris kellaaegadel 9.00-17.30.
 2. Meelelahutusürituste, puhkuse ja treeningute läbiviimisel tagama lapse tervise kaitse ja vajadusel esmaabi.
 3. Tagama lapse (laste) vajadusel meditsiiniasutusse viimise (kokkuleppel Lapsevanemaga, kui lapse elu ei ole ohus).
 4. Teavitama Lapsevanemat lapse (laste) haigestumisest.
 5. Teavitama Lapsevanemat lapse (laste) ebaõigest käitumisest ja Laagri käitumiseeskirjade rikkumistest.

Lapsevanem kohustub:

 1. Olles tantsukooli 4/8 Dance studio ruumides järgima punkti 2 reegleid.
 2. Tagama lapse (laste) igapäevase ilmumise Laagrisse Laagri tööaja alguseks korrektse välimuse ja puhaste riietega.
 3. Laagri administratsiooni kirjaliku teate alusel võtma lapse (lapsed) Laagrist ära järgmistel juhtudel:
  • oma turvalisuse ja sisekorraeeskirjade ränk rikkumine, sealhulgas Laagrist loata lahkumine;
  • päevakava, distsipliini, avalike kohtade käitumisstandardite ränk rikkumine;
  • teistele lastele moraalse või füüsilise kahju tekitamine;
  • laste poolt viibitavatele ruumidele olulise materiaalse kahju põhjustamine;
  • Lapsevanemate poolt lepingu sõlmimisel Lapse Laagris viibimise ajal märkimisväärsete meditsiiniliste vastunäidustuste või krooniliste haiguste varjamise korral, mis võivad lapse tervisele puhkuse ajal ebasoodsalt mõjuda.

Laps kohustub:

 1. Tantsukooli ruumides viibimisel järgima punkti 2 reegleid.
 2. Omavoliliselt Laagri territooriumilt mitte lahkuma.
 3. Mitte rikkuma õpetajate ja Laagri juhtkonna korraldusi.
 4. Matkade ja ürituste ajal saatva isiku loata mitte lahkuma oma rühma juurest.
 5. Mitte rikkuma Laagri eeskirju.
 6. Mitte rikkuma tuleohutuse eeskirju.
 7. Mitte tekitama teistele lastele moraalset ega füüsilist kahju.
 8. Hoidma oma isiklikud asjad korras.
 9. Täitma sanitaar- ja hügieeninõudeid, hoidma oma välimust ja riideid korras.
 10. Tervisehäda või vigastuse korral teavitama sellest koheselt treenerit või rühmajuhti.
 11. Raske- või konfliktiolukorra korral, mida laps ei saa iseseisvalt lahendada, teavitama koheselt treenerit, rühmajuhti või juhtkonda.

Poolte õigused

Laagri korraldajal on õigus:

 1. Arvata laps (lapsed) Laagrist välja lapse (laste) või Lapsevanemate poolt käesoleva dokumendi punktide 3.2 ja 3.3 sätestatud tingimuste rikkumisel.
 2. Saata laps (lapsed) tervislikel põhjustel, mis takistavad tema (nende) edasist Laagris viibimist, koju.
 3. Laagrisündmuste ajal lastest fotosid ja videosid salvestada ning avaldada lapsest tehtud foto- ja videomaterjal tantsukooli 4/8 Dance studio internetilehekülgedel (kodulehekülg, Facebook, Vimeo, Youtube).

Lapsevanemal on õigus:

 1. Võtta laps (lapsed) enne vahetuse lõppu kirjaliku avalduse alusel Laagrist ära.
 2. Väljendada juhtkonnale ome soove lapse (laste) puhkuse korraldamisel ja teha ettepanekuid tegevuse tõhustamiseks.
 3. Edastada Laagri juhtkonnale lapsega töötamise individuaalseid soovitusi.

Lapse (laste) Laagris osalemise tasu tagastamise kord

 1. Kirjalikul osalemisest keeldumisel enne vastavaks Vahetuseks registreerimise lõppu, tagastatakse tasutud summa täies ulatuses.
 2. Kui Laagri vahetusse ei kogune nõutavat minimaalset osalejate arvu (7 last), siis tagastatakse tasutud summa täies ulatuses.
 3. Kõigil muudel juhtudel tagastatakse Lapsevanemale 50% Laagri päeva maksumusest iga lapse (laste) Laagrist eemalviibitud täispäeva eest (kogukulu ühel Laagri päeval viibimise eest on võrdne ⅕ laagri maksumusega), välja arvatud punkti 5.4 juhul.
 4. Juhul kui laps kahjustab oluliselt Laagri vara, võidakse vastava kahju kulud tagastatavalt summalt maha arvata.